Πολιτικές και νομοθεσία

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Εθνικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ
Εθνικό πλαίσιο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Εθνικό πλαίσιο για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
 
ΕΘΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας (ΣΔΕΕ)
Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050
Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων
 
ΛΟΙΠΑ
Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Δείκτες για την παρακολούθηση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας
Καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας
Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Με τον ΚΕΝΑΚ καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των δομικών στοιχείων. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν καθοριστεί με σκοπό να επιτευχθεί η βέλτιστη από πλευράς κόστους ισορροπία μεταξύ των συναφών επενδύσεων και των ενεργειακών δαπανών που εξοικονομούνται στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του κτιρίου.

Πληροφορίες σχετικά με την τυπική ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, αλλά και οικονομικά συμφέρουσες συμβουλές σχετικά με τη βελτίωση της απόδοσης του, δίνονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που είναι χρήσιμο στον ιδιοκτήτη, στον μελλοντικό αγοραστή αλλά και στον ενοικιαστή ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας. Ο ιδιοκτήτης αναθέτει σε ενεργειακό επιθεωρητή την εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση ΠΕΑ.

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Δ6/7094/30.03.2011 (ΦΕΚ Β’ 918, 30.03.2011)
  • Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση
  • Ενεργειακό περιεχόμενο επιλεγμένων καυσίμων της αγοράς & σύγκριση αυτών με το πετρέλαιο (βλ. Παράρτημα Ι)
  • Κατάλογο μέσης διάρκειας ζωής μέτρων και προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. Παράρτημα IIΙ)
  • Επιλέξιμα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (βλ. Παραρτήματα IV,V)