Αναλυτικό Επενδυτικό Σχέδιο

Κτίρια

Βασικός πυλώνας του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η προώθηση τεχνολογιών ΑΠΕ στα κτίρια. Προς αυτή την κατεύθυνση, το επενδυτικό σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 95 δημόσιων κτιρίων (γραφεία και σχολεία), 100 γραφείων επιχειρήσεων και 1.000 κτιρίων κατοικίας, τα οποία κατασκευάστηκαν πριν από το 2000. Επιπρόσθετα, το σύνολο των νοικοκυριών θα καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα για το έτος 2019 που παρουσιάζονται στο Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Ένδειας για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην περίπτωση των κτιρίων κατοικίας  ο συνδυασμός των εξεταζόμενων παρεμβάσεων (Παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου + Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας + Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος)  εμφανίζει την υψηλότερη τιμή του εξεταζόμενου λόγου οφέλους/κόστους και  θα ενσωματωθεί στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου.  Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η οικονομική αποδοτικότητα είναι οριακά θετική καθιστά επιτακτική την παροχή την επιδότησης της τάξεως του 50% βάσει του πλαισίου επιλογή των αποτελεσματικότερων μέτρων.

Για την περίπτωση των δημοτικών κτιρίων γραφείων  ο συνδυασμός των εξεταζόμενων παρεμβάσεων (Παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου + Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας + Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος)  εμφανίζει την υψηλότερη τιμή του εξεταζόμενου λόγου οφέλους/κόστους και  θα ενσωματωθεί στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου.   Ωστόσο, το γεγονός ότι η οικονομική αποδοτικότητα του είναι οριακά θετική οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να διασφαλιστεί είτε η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η παροχή χαμηλότοκων δανείων βάσει του πλαισίου επιλογής των αποτελεσματικότερων μέτρων, είτε η παροχή επιδότησης της τάξεως του 30%.

Για την περίπτωση των δημοτικών κτιρίων σχολείων  ο συνδυασμός των εξεταζόμενων παρεμβάσεων (Παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου + Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας + Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος)  εμφανίζει την υψηλότερη τιμή του εξεταζόμενου λόγου οφέλους/κόστους και  θα ενσωματωθεί στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου.   Ωστόσο λόγω του γεγονότος ότι η οικονομική του αποδοτικότητα είναι οριακά αρνητική προκρίνεται η ενσωμάτωση του συνδυασμού των εξεταζόμενων παρεμβάσεων (Παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου + Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας + Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος) και η παροχή επιδότησης της τάξεως του 50%.

 
Οχήματα

Επιπρόσθετος στόχος του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί η αντικατάσταση των υφιστάμενων οχημάτων από νέα ηλεκτρικά οχήματα. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στην περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ και στη μείωση εκπομπών ΑτΘ. Επίσης, θα ενισχυθεί η προσπάθεια επίτευξης του στόχου προώθηση της ηλεκτροκίνησης έως το 2030 βάσει των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (30% των νέων ταξινομήσεων να είναι ηλεκτρικά οχήματα).

Πιο συγκεκριμένα στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων (10 ελαφρά και 10 βαρέα δημοτικά οχήματα και 500 επιβατικά οχήματα).

 
Παραγωγή ΑΠΕ

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση μέσω του σχήματος του ενεργειακού συμψηφισμού συμπεριλαμβανομένου του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για τις επιλέξιμες κατηγορίες ωφελούμενων.

Ειδικότερα για τα φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες κτιρίων κατοικίας εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 6 kW δύναται να αξιοποιηθεί το σχετικό πρόγραμμα σταθερής αποζημίωσης.

Συνολικά αναμένεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3 ΜW, η οποία θα οδηγήσει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της τάξεως των 4,5 GWh σε ετήσια βάση.

Επιπρόσθετα, θα δρομολογηθεί η εγκατάσταση 5 MW φωτοβολταΐκών σταθμών, 1 MW μονάδας βιομάζας και 1 MW υδροηλεκτρικού σταθμού μέσω ενεργειακών κοινοτήτων οδηγώντας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της τάξεως των 8,4 GWh σε ετήσια βάση.

Επισημαίνεται ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αναμένεται να μειώσει σημαντικά το συνολικό κόστος ενέργειας των ωφελούμενων τελικών καταναλωτών συμβάλλοντας καθοριστικά τόσο στην αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, όσο και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δημόσιων φορέων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

 
Προϋπολογισμός παρεμβάσεων

 
Οικονομική Βιωσιμότητα

 


Ανάλυση οικονομικής βιωσιμότητας