Πηγές χρηματοδότησης

Προφίλ χρηματοδότησης ανά παρέμβαση του Επενδυτικού Σχεδίου

Κτίρια κατοικιών

Παροχή επιδότησης της τάξεως του 30% σε συνδυασμό με την παροχή δανείου της τάξεως του 50% για δέκα έτη με επιτόκιο δανεισμού ίσο με 5%.

Δημοτικά κτίρια γραφείων

Παροχή επιδότησης της τάξεως του 30%.

Δημοτικά κτίρια σχολείων

Παροχή επιδότησης της τάξεως του 50%.

Ιδιωτικά κτίρια γραφείων

Παροχή δανείου της τάξεως του 50% για δέκα έτη με επιτόκιο δανεισμού ίσο με 5% σε συνδυασμό επιδότησης
της τάξεως του 25%.

Οχήματα

Παροχή επιδότησης ίσης με 50% στα επιβατικά οχήματα, 40% στα ελαφριά οχήματα και 25% στα βαρέα οχήματα.

Σταθμοί ΑΠΕ

Ίδια κεφάλαια των συμμετεχόντων στην ενεργειακή κοινότητα και δανεισμό.


Προγράμματα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκού Επιπέδου

 • Το πρόγραμμα έρευνα και καινοτομίας Horizon Europe (περίοδος 2021-2027)
 • Το πρόγραμμα Connecting Europe facility (CEF) , το οποίο χρηματοδοτεί την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων σε ευρωπαϊκές υποδομές στους κλάδους της ενέργειας , των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.
 • Το πρόγραμμα InvestEu το οποίο εστιάζει στις βιώσιμες υποδομές, στην έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, στις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Η Ευρωπαικη τράπεζα επενδύσεων (ΕΤΕπ ΕΙΒ).
 • Η Ευρωπαική τράπεζα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης (ETAA, EBRD).


Προγράμματα χρηματοδότησης εθνικού Επιπέδου

 • To Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
 • Το Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027
 • Το Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027
 • Το Πρόγραμμα Μεταφορές 2021-2027
 • Τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας 2021-2027
 • Το Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης (ΕΠΑ), που αποτελεί το αναπτυξιακό προγραμματισμό αξιοποίησης των εθνικών πόρων του ΠΔΕ
 • Το Πράσινο ταμείο, το οποίο έχει σκοπό την υποστήριξη προγραμμάτων, ενεργειών , μέτρων και παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και την εξυπηρέτηση το κοινωνικού συμφέροντος.
 • Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».
 • Το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων.
 • Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις


Ιδιωτικές Πηγές Χρηματοδότησης

 • Ίδιοι πόροι
 • Επενδυτικά ταμεία
 • Επενδυτικά δάνεια
 • Πράσινα ομόλογα
 • Χρηματοδότηση από το κοινό (crowdfunding)
 • Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης
 • Αυτοπαραγωγή και ενεργειακός συμψηφισμός