Το έργο European City Facility

Το EUCF –European City Facility είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την υποστήριξη δήμων/τοπικών αρχών για την ανάπτυξη επενδυτικών ιδεών για την επιτάχυνση των επενδύσεων στην αειφόρο ενέργεια, με επιχορήγηση. Ο απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός προγράμματος επενδυτικών σχεδίων αειφόρου ενέργειας σε δήμους και τοπικές αρχές στην Ευρώπη. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται οργανωτική, τεχνική και οικονομική καινοτομία, ιδίως για να γεφυρωθεί το χάσμα ικανοτήτων και δυνατοτήτων ανάμεσα σε μικρούς και μεσαίους δήμους. 

Οι ειδικοί στόχοι του EUCF είναι :

 • Παροχή απτής τεχνικής και οικονομικής εμπειρογνωμοσύνης σε τοπικό επίπεδο, εμπνευσμένη από την ευρωπαϊκή πρακτική «best in class», σε δήμους και τοπικές αρχές για την υλοποίηση αξιόπιστων και κλιμακωτών επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν σκοπό να ενεργοποιήσουν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
 • Ενίσχυση της ικανότητας του προσωπικού των δημοτικών αρχών να αναπτύσσει ουσιαστικά προγράμματα έργων και παροχή εργαλείων, ευκαιριών δικτύωσης και μεταφοράς γνώσεων, οι οποίες θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, μεταξύ άλλων, μέσω καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης και ομαδοποίησης έργων.
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης ιδίως των μικρών και μεσαίων δήμων, σε ιδιωτική χρηματοδότηση, ροές χρηματοδότησης της ΕΕ και παρόμοιες διευκολύνσεις, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα Προγράμματα Υποστήριξης Ανάπτυξης Έργων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Τοπική Ενεργειακή Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως ο Συμβουλευτικός Κόμβος της ΕΤΕπ, για την υλοποίηση και την ενίσχυση των αναμενόμενων επενδύσεων.
 • Χρήση επιτυχημένων επενδυτικών σχεδίων και της γνώσης των δικαιούχων του EUCF για την προσέγγιση περισσότερων από 10.000 τοπικών αρχών, ώστε να ενθαρρυνθεί η αναπαραγωγή των καλών πρακτικών και να υπάρξει περαιτέρω ενεργοποίηση σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.

 

Σκοπός του Επενδυτικού Σχεδίου είναι:

 • να παρέχει στους επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου με απλό και γρήγορο τρόπο
 • να μετατραπούν τα Σχέδια Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια (ΣΔΑΕΚ) σε υγιή επενδυτικά πακέτα και, συνεπώς, να διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για δήμους / τοπικές αρχές ς.

 

Ένα Επενδυτικό Σχέδιο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Περιγραφή του προγραμματισμένου επενδυτικού σχεδίου
 • Διοργανωτές και ενδιαφερόμενους (τοπικούς) φορείς
 • Νομική ανάλυση
 • Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση
 • Χάρτη πορείας επενδύσεων

 

Συνοπτικά, το επενδυτικό σχέδιο περιέχει τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες επενδύσεις:

 • Σύνολο προβλεπόμενων επενδύσεων
 • Πηγές χρηματοδότησης
 • Τοποθεσία της προβλεπόμενης επένδυσης
 • Στοχοθετημένοι κλάδοι
 • Επισκόπηση και στόχοι των επενδύσεων
 • Εκτιμώμενο κόστος και έσοδα
 • Οικονομική βιωσιμότητα
 • Αναμενόμενες επιπτώσεις

 

Περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του EUCF.